ការបកស្រាយ ខ្ញុំសុបិនថាខ្ញុំបានរួមភេទជាមួយមីងរបស់ខ្ញុំ