ការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពសម្រាប់ឆ្នាំទី XNUMX នៃសាលាមធ្យមសិក្សា