ការមើលឃើញដេរសំលៀកបំពាក់នៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ