ការមើលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ