ការមើលឃើញភ្លៀងជាមួយនឹងឥន្ទធនូនៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ