ការ​បកស្រាយ​ឃើញ​អ្នក​ស្លាប់​រស់​ឡើង​វិញ​ហើយ​ស្លាប់