ការ​បកស្រាយ​ពី​ការ​យល់​ឃើញ​របស់​សម្ដេច​ក្រុម​ព្រះ​នៅ​ផ្ទះ​ខ្ញុំ