ការ​មិន​ចង់​រួម​ភេទ​ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​ជាមួយ​ប្រុស​ឬ?