ក្រែម​អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្លៀក​ភ្លឺ?