ខ្ញុំសុបិនថាខ្ញុំសម្រាលបានស្រីស្អាតម្នាក់ ពេលខ្ញុំនៅលីវ