ខ្ញុំសុបិនថាប្តីរបស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយអាលី ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានផ្ទៃពោះ