ខ្ញុំសុបិនថាប្តីរបស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយអាលី ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់។