ឃើញ​មនុស្ស​ស្លាប់​ក្នុង​សុបិន​ឃើញ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ