ឃើញ​មនុស្ស​ស្លាប់​ក្នុង​សុបិន​ពេល​គាត់​នៅ​មាន​ជីវិត ហើយ​យំ​ជំនួស​គាត់