តើខ្ញុំដឹងពីប្រភេទនៃទារកក្នុងខែទី XNUMX ដោយគ្មានសូណា?