តើខ្ញុំត្រូវរក្សាទុកឃ្លីបពី Instagram យ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីការអាប់ដេតថ្មី?