តើខ្ញុំត្រូវសម្អាតខ្លួនដោយរបៀបណាក្នុងអំឡុងពេលមករដូវ?