តើខ្ញុំថែទាំតំបន់រសើបក្រោយពេលសម្រាលដោយវិធីណាដោយមិនបាច់ដេរ?