តើខ្ញុំបង្កើតហាងអនឡាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?