តើខ្ញុំអាចយករូបភាពដែលបានលុបចេញពី iPhone ដោយគ្មានកម្មវិធីដោយរបៀបណា?