តើតម្រូវការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមានអ្វីខ្លះ?