តើថ្នាំពន្យារកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពតាំងពីថ្ងៃដំបូងទេ?