តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកម្ចាត់ការទល់លាមកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក?