តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកម្ចាត់ fisheye ជាអចិន្ត្រៃយ៍?