តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីព្យាបាលការទល់លាមកយ៉ាងឆាប់រហ័ស?