តើនៅពេលណាដែលស្បែកត្រលប់មកធម្មតាវិញបន្ទាប់ពី Roaccutane?