តើបុរសភាគខាងកើតចូលចិត្តអ្វីនៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ស្ត្រី?