តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកលុបការបម្រុងទុក iPhone របស់អ្នក?