តើរោគសញ្ញានៃការវាយប្រហារនៃជំងឺក្រិនច្រើនប្រភេទមានអ្វីខ្លះ?