តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងគ្រាប់បែកដៃវាយលុក និងការពារ?