តើអ្វីជាវិធីលឿនបំផុតដើម្បីស្វែងយល់អំពីការមានផ្ទៃពោះ?