តើអ្វីជាសញ្ញានៃការមើលឃើញនៃការញ៉ាំស្ករនៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ?