តើ​ការ​ប្រេះស្រាំ​រ៉ាំរ៉ៃ​បង្ក​ឱ្យ​កើត​មហារីក​ឬ​ទេ?