តើ​ការ​ផឹក​ទឹក​បន្ទាប់​ពី​លេប​ថ្នាំ​មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ទេ?