តើ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​កើត​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​លេប​ថ្នាំ​ពន្យារ​កំណើត​ឬ​ទេ?