តើ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​កាល​ពី​មុន​ដោយ​របៀប​ណា?