តើ​ក្បាល​សុដន់​ឡើង​ខ្មៅ​ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ជាមួយ​ប្រុស​ឬ?