តើ​មាន​ការ​ប្រឡង​សមិទ្ធផល​នៅ​ក្រៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ដែរ​ឬ​ទេ?