តើ​យើង​បញ្ឈប់​ការ​ធ្លាក់​ឈាម​ក្រោយ​មក​រដូវ​ដោយ​របៀប​ណា?