តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់អ្វីខ្លះនៅខែទី XNUMX?