តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​មូលហេតុ​នៃ​ការ​ហូរ​ឈាម​នៅ​ក្នុង​ទឹក​កាម?