ទឹកដោះគោចេញពីសុដន់ខាងឆ្វេងក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ