និមិត្តសញ្ញារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសុបិនគឺជាដំណឹងល្អ