បន្ទាប់ពីលេបថ្នាំ Cerazette តើរដូវរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមប៉ុន្មានថ្ងៃ?