រោគសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះនៅខែទី XNUMX ជាមួយក្មេងប្រុស