លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងការអប់រំមនុស្សពេញវ័យ