តើវាជាការល្អបំផុតក្នុងការប្រើថ្នាំគ្រាប់អាស៊ីតអាល់ហ្វា lipoic ដើម្បីបង្កើនការស្រូបយករបស់វាដែរឬទេ?