ឃើញ​ខ្ញុំ​បើក​ទ្វារ​ផ្ទះ​ហើយ​មាន​ទឹក​ស្អុយ កន្លាត និង​កណ្ដុរ​រត់​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​នោះ ហើយ​ខ្ញុំ​និង​បង​ប្អូន​ជីដូន​មួយ​កំពុង​ឈរ​មើល​មាត់​លូ ហើយ​ទឹក​ស្អុយ​នោះ តើ​មាន​ការ​បកស្រាយ​យ៉ាង​ណា? សុបិន្ត