ការ​បង្ហាញ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​តិច​ជាង​នេះ វា​ប៉ះពាល់​ដល់​បទពិសោធន៍​អ្នក​ប្រើ ខ្ញុំ​ធុញ​នឹង​គេហទំព័រ