ខ្ញុំយល់សប្តិថាឪពុកខ្ញុំមានលុយក្រដាស ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់អោយយើងទេ ទើបគាត់ចេញទៅតាមផ្លូវ ហើយមានមោទនភាពចំពោះវា
សូមឆ្លើយ